Cofidis

Cofidis

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZPROSTŘEDKOVATELE

PODLE § 93 ZÁKONA č. 257/2016 Sb., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dále „Zákon“)
 

Níže uvedené informace se poskytují spotřebiteli podle § 93 Zákona: 

Zprostředkovatel:

JYSK s.r.o., se sídlem Novodvorská 1062/12, Praha 4 - Lhotka, PSČ: 142 00, IČO: 26760746, číslo bankovního účtu: 117423613/0300, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91926, zastoupenou Danielem Jakimičem, na základě plné moci,

a) Zprostředkovatel je: □ zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru 

b) Kontaktní údaje Zprostředkovatele:

- poštovní adresa pro doručování: Novodvorská 1062/12, Praha 4 - Lhotka, 142 00
- telefonní číslo: 228 884 565
- adresa pro doručování elektronické pošty: zakaznik@jysk.com 

Zprostředkovatel zastupuje poskytovatele.

Kontaktní údaje zastoupeného (COFIDIS):

- poštovní adresa pro doručování: Bucharova 1423/6, Praha 5
- telefonní číslo: +420 234 120 120
- adresa pro doručování elektronické pošty: informace@cofidis.cz 

c) Informace o registru, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti Zprostředkovatele, registrační číslo a postup ověření registrace zprostředkovatele v registru: Registr ČNB 

d) Informace o poskytování rady podle § 85 odst. 1 Zákona a informace o tom, z nabídky kterých poskytovatelů tato rada vychází: 
Zprostředkovatel neposkytuje radu podle § 85 odst. 1 Zákona. 

e) Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nelze svázat s jakoukoli doplňkovou službou. 

f) Informace o výši odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba Zprostředkovateli zaplatit za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení; není-li tato výše dosud známa, informuje zprostředkovatel spotřebitele o tom, že bude skutečná částka později uvedena v předsmluvních informacích poskytnutých podle § 94:

Zprostředkovatel neposkytuje spotřebitelský úvěr na bydlení ve smyslu Zákona. 

g) Informace o výši odměny placené spotřebitelem Zprostředkovateli, není-li to možné, způsob jejího výpočtu: 

Spotřebitel neplatí žádnou odměnu Zprostředkovateli. 

Zprostředkovatel nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele nebo třetí osoby.

h) Informace o oprávnění spotřebitele vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují Zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry Zprostředkovatel zprostředkovává:

Zprostředkovatel neposkytuje spotřebitelský úvěr na bydlení ve smyslu Zákona. 

i) Interní mechanismus vyřizování stížností: 

Reklamační řád: k dispozici na prodejně a na www.jysk.cz

j) Spotřebitelské spory lze řešit též mimosoudní cestou prostřednictvím finančního arbitra:

Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, Tel.: + 420 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x. 

k) Orgánem dohledu je:

Česká národní banka a Česká obchodní inspekce.