Obchodní podmínky užívání JYSK karet

Obchodní společnosti JYSK s.r.o., IČ 267 60 746, se sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91926 (dále jen „podmínky“ a „JYSK“).

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky upravují použití dárkových JYSK karet společnosti JYSK (dále jen „JYSK karta“).

Článek II.
Používání JYSK karty

1. JYSK karta je dárková elektronická karta, kterou lze využít při platbě zboží v kterékoliv prodejně JYSK v České republice, a to až do výše peněžních prostředků (dále jen „kredit“) vložených na JYSK kartu. JYSK kartu, která byla zakoupena online na JYSK.cz lze také kromě prodejny použít i při platbě zboží na e-shopu. Výše kreditu není omezena. Při každém použití JYSK karty se kredit sníží o hodnotu JYSK kartou placeného nákupu. Kredit na JYSK kartě nelze směnit za hotovost.
2. JYSK kartu lze použít opakovaně – kredit na JYSK kartě tak není nutné vyčerpat jednorázově. JYSK kartu je možno použít při hotovostní i bezhotovostní platbě.
3. Při platbě pomocí JYSK karty není vracena hotovost. Bude-li hodnota zboží vyšší než kredit JYSK karty, je třeba rozdíl doplatit v hotovosti nebo platební kartou.
4. JYSK karta není vázána na konkrétní osobu a je volně přenositelná.
5. JYSK nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení či znehodnocení JYSK karty. V případě ztráty, poškození, zničení, zneužití nebo krádeže JYSK karty není poskytována žádná náhrada. Pokud najdete jakoukoliv JYSK kartu, zaneste ji, prosím, na nejbližší prodejnu JYSK.
6. Pokud v případě zboží, na jehož nákup byla JYSK karta použita, dojde k oprávněné reklamaci s nárokem na slevu z kupní smlouvy nebo odstoupení od smlouvy, bude kredit JYSK karty navýšen o částku v rozsahu úspěšně uplatněné reklamace zboží.

Článek III.
Vydání a platnost JYSK karty

1. JYSK kartu lze zakoupit osobně, a to na kterékoliv prodejně JYSK v České republice a nebo na e-shopu JYSK.cz. JYSK vede evidenci vydaných JYSK karet včetně záznamů o datu vydání a výši kreditu.
2. Platnost JYSK karty je 5 let od data vydání a není možné ji prodloužit. Po uplynutí doby platnosti nevyčerpanou částku ani její část nelze zpětně proplatit ani nahradit jiným plněním.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení podmínek

1. Přechodná nemožnost uplatnění JYSK karty z důvodu technických závad na straně JYSK zůstává vyhrazena.
2. JYSK si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto podmínky dle svého uvážení. Změny těchto podmínek budou zveřejněny na internetových stránkách www.jysk.cz. Změny či doplnění se nebudou vztahovat na dárkové karty vydané zákazníkovi před dnem účinnosti takové změny či doplnění.
3. Tyto podmínky nabývají účinnosti od 1.5.2015