Pravidla a podmínky soutěží

Pravidla a podmínky soutěží společnosti JYSK s.r.o.

A. Organizátor

Organizátorem soutěží (dále jen „soutěž“) je obchodní společnost JYSK s.r.o., IČ: 267 60 746, se sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 91926 (dále jen „organizátor“).


B. Pravidla účasti v soutěžích (dále jen „pravidla“)

1. Podmínkou pro účast v soutěži na Facebooku je:
- umístění soutěžního příspěvku (dále jen „soutěžní příspěvek“) na facebookové stránky organizátora (www.facebook.com/JYSK.cz).
Podmínkou pro účast v soutěži na www.JYSK.cz je:
- zodpovězení soutěžní otázky na stránkách organizátora (www.JYSK.cz) nebo v online katalogu (na který je přístup skrze JYSK.cz).

2. Organizátor soutěže zveřejní soutěžní otázku, resp. soutěžní zadaní, termín konaní soutěže a odměnu výherci na svých facebookových stránkách či na stránkách společnosti. Každý účastník soutěže může umístit na facebookové stránky organizátora maximálně 1 soutěžní příspěvek. V případě soutěže na www.JYSK.cz nebo v online katalogu se může každý soutěžící zúčastnit jen jednou.

3. Soulad přihlášených soutěžních příspěvků s pravidly a podmínkami soutěže posoudí organizátor. Výherce soutěže bude určen do 10 dnů od ukončení soutěže a vítězný soutěžní příspěvek a/nebo výherce bude zveřejněn na www.facebook.com/JYSK.cz, přičemž zveřejněn může být také na propagačních materiálech organizátora soutěže. Výherce bude kontaktován prostřednictvím facebookových stránek organizátora a/nebo e-mailu uvedeného při přihlášení do soutěže.

4. Soutěže se může zúčastnit jen fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která umístí soutěžní příspěvek na facebookových stránkách organizátora nebo zašle soutěžní příspěvek do emailové schránky organizátora nebo zodpoví soutěžní příspěvek na stránkách organizátora v termínu trvání soutěže v souladu s pravidly a podmínkami soutěže.

5. Vítězný soutěžní příspěvek určí organizátor prostřednictvím hodnotící poroty sestavené dle vlastního uvážení nebo losováním.

6. Vítěz soutěže získá výhru specifikovanou organizátorem při vyhlášení soutěže.

7. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, třetí osoby spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké.


C. Podmínky soutěží (dále jen „podmínky“)

I. Přihlášení do soutěže

1. Na Facebooku:
Přihlášení do soutěže probíhá vždy umístěním soutěžního příspěvku přímo na facebookové stránky organizátora. O zaslání osobních údajů bude účastník soutěže požádán až v okamžiku, postoupí-li jeho soutěžní příspěvek v soutěži na vítězné (či jinak honorované) místo. Přihlášením do soutěže účastník soutěže bezvýhradně souhlasí s pravidly a podmínkami této soutěže a zavazuje se dodržovat pravidla použití sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php.

Na JYSK.cz:
Přihlášení do soutěže probíhá vždy zodpovězením otázky na stránkách organizátora a vyplněním osobních údajů. Přihlášením do soutěže účastník soutěže bezvýhradně souhlasí s pravidly a podmínkami této soutěže.


II. Přijetí soutěžního příspěvku do soutěže

1. Organizátor přijme do soutěže jen takový soutěžní příspěvek:

a) jehož autorem je osoba, která se do soutěže přihlásila;
b) který odpovídá technickým parametrům soutěže (zejména jedná-li se o fotosoutěž);
c) který byl dodán v termínu trvání soutěže;
d) který odpovídá tématu/tématům soutěže;
e) jehož autor uvedl své skutečné a pravdivé osobní údaje v souladu s oddílem C. čl. I. pravidel a podmínek soutěže;
f) který nemá neetický obsah (neetický obsah má například příspěvek, který propaguje pornografii, násilí, vulgaritu, navádí k užívání drog, prezentuje krutá a nelidská jednání, zlehčuje, omlouvá či schvaluje problematiku rizikového chování nebo podněcuje k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, snižuje lidskou důstojnost či ohrožuje nebo by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých apod.);
g) jenž není (zejména v případě fotosoutěže) opatřen vulgárním či jinak pohoršujícím názvem či popiskem;
h) který není v rozporu s dobrými mravy a nepoškozuje dobré jméno organizátora.

2. Organizátor si vyhrazuje právo nepřijmout a nezařadit do soutěže, dle svého uvážení, takový soutěžní příspěvek, který bude odporovat zásadám uvedeným v odst. 1. výše, přičemž toto své rozhodnutí není povinen nijak oznamovat či jakkoli zdůvodňovat.

III. Prohlášení a závazky účastníka soutěže

1. Svým přihlášením do soutěže účastník soutěže prohlašuje, že:

a) je autorem soutěžního příspěvku;
b) je-li soutěžní příspěvek fotografií, že osoby případně zachycené na fotografii daly účastníkovi soutěže souhlas se zveřejněním této fotografie, a to způsobem teritoriálně a časově neomezeným;
c) účastí v soutěži neporušuje práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv duševního vlastnictví, zejména z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví;
d) je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně práv autorských zahrnutých v soutěžním příspěvku;
e) je srozuměn s tím, že pokud by se jakékoliv z výše uvedených prohlášení tohoto článku ukázalo být nepravdivým, může být jeho soutěžní příspěvek ze soutěže vyřazen, smazán a také může být ze soutěže vyřazen.

2. Svým přihlášením do soutěže se účastník soutěže zavazuje dodržovat pravidla a podmínky soutěže.


IV. Autorská práva

1. Přihlášením do soutěže účastník soutěže poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití soutěžního příspěvku podle občanského zákoníku a autorského zákona, a to k účelům propagace soutěže a propagace organizátora, na celou dobu trvání majetkových autorských práv a pro všechny způsoby užití a v neomezeném rozsahu co do místa i množství užití. Licence dle předchozí věty obsahuje také oprávnění organizátora pořizovat rozmnoženiny soutěžního příspěvku přímé i nepřímé, trvalé i dočasné, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, jakož i oprávnění takto zhotovené rozmnoženiny rozšiřovat. Den přihlášení do soutěže je dnem poskytnutí licence k soutěžnímu příspěvku dle tohoto odstavce.

2. Licenci k užití soutěžního příspěvku podle předchozího odstavce poskytuje účastník soutěže organizátorovi bezúplatně. Tím není dotčeno jeho právo na výhru v případě Vašeho vítězství (či honorovaného umístění) v soutěži.

3. Organizátor není povinen poskytnutou licenci k soutěžnímu příspěvku využít.

4. Oprávnění k užití soutěžního příspěvku podle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) může organizátor v rámci svých užívacích práv dále poskytnout třetím osobám (formou podlicence), a to i bez souhlasu účastníka soutěže.

5. Přihlášením do soutěže uděluje účastník soutěže ve smyslu § 11 odst. 3 autorského zákona a § 2375 odst. 2 občanského zákoníku souhlas k jakýmkoli změnám a jiným zásahům do soutěžního příspěvku osobami určenými organizátorem pro účely uvedené v oddílu C. čl. IV. odst. 1. pravidel a podmínek soutěže, jakož i k úpravě či změně v označování autorství soutěžního příspěvku ve smyslu § 2375 odst. 1 občanského zákoníku. Úpravy či změny soutěžního příspěvku či v označování jeho autorství dle předchozí věty je organizátor oprávněn učinit i bez souhlasu účastníka soutěže.


V. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje účastníka soutěže (v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon a e-mail) jsou zpracovávány za účelem realizace soutěže, včetně případné následné komunikace, a pro účely plnění práv a povinností z licenční smlouvy uzavřené mezi organizátorem a účastníkem soutěže (viz oddíl C. čl. IV. pravidel a podmínek soutěže). Poskytnutí těchto osobních údajů je povinné. Neposkytne-li účastník soutěže své osobní údaje, bude ze soutěže vyloučen. Osobní údaje účastníka soutěže budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro účely realizace soutěže a plnění z licenční smlouvy.

2. Nad rámec uvedeného v odst. 1. tohoto článku vyjadřuje účastník soutěže přihlášením do soutěže souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a obce, ve které má doručovací adresu, a to na facebookových stránkách organizátora, webu www.jysk.cz a propagačních materiálech organizátora v případě, že se soutěžní příspěvek účastníka soutěže umístí v soutěži na vítězném (či jinak honorovaném) místě. Tento souhlas je dobrovolný. Svůj souhlas může účastník soutěže kdykoliv odvolat, kontaktuje-li organizátora soutěže na e-mailu fbcz@jysk.com. Pro účely uvedené v tomto článku budou osobní údaje uchovávány po dobu 1 roku.

3. Přihlášením do soutěže na Facebooku bere účastník soutěže na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být veřejně dostupné v závislosti na nastavení jeho osobního profilu na sociální síti www.facebook.com a obchodních podmínkách společnosti Facebook, Inc. provozující tuto sociální síť.

4. Osobní údaje uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku jsou ukládány na chráněný server. K informacím má přístup pouze organizátor, který je zároveň správcem, a jeho mateřská společnost JYSK Holding A/S, se sídlem Sodalsparken 18,DK - 8220, Brabrand, Dánské království, které osobní údaje zpracovávají. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Zjistí-li nebo domnívá-li se účastník soutěže, že organizátor nebo jím pověřená třetí osoba jako zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník soutěže:

a) požádat organizátora nebo jím pověřenou třetí osobu jako zpracovatele o vysvětlení;
b) požadovat, aby organizátor nebo jím pověřená třetí osoba jako zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, bude mu samozřejmě poskytnuta.

7. Přihlášením do soutěže dává účastník soutěže současně souhlas organizátorovi s užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a odevzdáváním výher pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla v souladu s ustanovením § 81 a násl. občanského zákoníku. Tento souhlas uděluje účastník soutěže organizátorovi bez věcného, časového, množstevního nebo teritoriálního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor údaje specifikované v tomto odstavci v souladu s jejich určením poskytl.


VI. Odpovědnost účastníka soutěže

1. V případě, že se jakékoliv z prohlášení účastníka soutěže uvedených v oddíle C. čl. III. odst. 1. pravidel a podmínek soutěže ukáže jako nepravdivé, nepřesné či zavádějící nebo nebude-li moci organizátor z důvodů na straně účastníka soutěže řádně a nerušeně užívat soutěžní příspěvek v souladu s těmito pravidly a podmínkami, odpovídá účastník soutěže za jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu, která může vzniknout organizátorovi či třetím osobám v důsledku takového jednání.

2. Je-li soutěžním příspěvkem fotografie, je účastník soutěže povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním soutěžního příspěvku do soutěže dává účastník soutěže organizátorovi jednoznačně najevo, že si je vědom své odpovědnosti za porušení jakýchkoliv práv dle tohoto odstavce.


VII. Výhrada organizátora

1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu. V případě zrušení soutěže není organizátor povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit výhry.

2. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi. Organizátor neodpovídá za jakékoliv vady, poškození či ztrátu výher spojených s dodávkou výher. Práva na uplatnění nároku z vad (reklamace) se na výhry nevztahují.

3. O reklamacích, námitkách či nejasnostech v soutěži rozhoduje s konečnou platností organizátor.

4. Organizátor vylučuje v soutěži aplikaci ustanovení § 2888 občanského zákoníku.