Reklamační řád

společnosti JYSK s.r.o., IČ 267 60 746, sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91926 (dále jen „reklamační řád“)

A.    Úvodní ustanovení

1.    Reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOS“).
2.    Reklamační řád upravuje práva a povinnosti společnosti JYSK s.r.o. (dále jen „prodávající“) a kupujícího při uplatňování práv z odpovědnosti za vady, zejména rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv z vadného plnění, resp. ze záruky za jakost poskytnuté prodávajícím v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.
3.    Pro účely reklamačního řádu se (i) kupujícím-spotřebitelem rozumí ten, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, jakožto podnikatelem, nebo s ním jinak jedná; a (ii) kupujícím-podnikatelem ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a který uzavírá s prodávajícím smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, nebo ten, kdo jedná jménem nebo na účet podnikatele.
4.    Má se za to, že kupujícím podnikatelem je ten, kdo při sdělení svých fakturačních údajů uvedl své IČ/DIČ.

B.    Reklamační řád pro kupující-spotřebitele

Článek I.
Převzetí/dodání zboží
1.    Je-li zboží v okamžiku uzavření kupní smlouvy k dispozici v provozovně prodávajícího, převezme jej kupující-spotřebitel (dále v této části B. reklamačního řádu jen jako „kupující“) bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nedohodne-li se s prodávajícím jinak.  
2.    Není-li zboží k dispozici v provozovně prodávajícího, bude prodávajícím dodáno po zaplacení kupní ceny kupujícím v dodací lhůtě, kterou si sjednají smluvní strany individuálně a která bude uvedena na prodejním dokladu. Kupující je povinen si zboží vyzvednout v provozovně, v níž byla uzavřena kupní smlouva, a to v termínu uvedeném na prodejním dokladu, nedohodne-li se s prodávajícím jinak. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednanou lhůtou. V takovém případě není kupující povinen si zboží vyzvednout před datem vyzvednutí zboží uvedeným na prodejním dokladu. 
3.    Prodávající, na základě žádosti kupujícího a na jeho náklady, přepraví zboží do místa, které bude sjednáno smluvními stranami.    
4.    Nepřevezme-li si kupující zboží v termínu sjednaném dle odst. 2 tohoto článku, má prodávající nárok na zaplacení skladného, které si smluvní strany sjednávají uzavřením kupní smlouvy v hodnotě 1% prodejní ceny zboží za každý započatý den uskladnění zboží. Obdobně se postupuje, je-li kupující v prodlení s převzetím zboží po vyřízení reklamace. 

Článek II.
 Výhrada vlastnictví
1.    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny.
2.    Prodávající je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za kupujícím vůči jakékoliv pohledávce kupujícího za prodávajícím.
3.    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Článek III.
Rozsah práv kupujícího-spotřebitele a 
odpovědnost prodávajícího z vadného plnění
1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá v souladu s ustanovením § 2161 ObčZ, že v době, kdy kupující zboží převzal:
-    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě případné reklamy na toto zboží,
-    zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
-    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
-    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
-    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 1. tohoto článku, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
3.    Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
4.    Dodá-li prodávající kupujícímu nové zboží nebo odstoupí-li kupující od smlouvy, je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží včetně veškerého příslušenství a dokumentace.
5.    Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
6.    Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží již použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
7.    Dojde-li k výměně zboží, běží původní doba pro uplatnění práv z vadného plnění. Po dobu opravy zboží doba pro uplatnění práv z vadného plnění neběží.
8.    Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. 

Článek IV.
Vyloučení práv z vadného plnění 
1.    Prodávající neodpovídá:
-    za vady, pro které byla poskytnuta sleva a na které byl kupující při prodeji zboží prodávajícím upozorněn,
-    za vady a škody vzniklé vlastní či smluvní dopravou a přepravou kupujícího,
-    za vady a škody vzniklé neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu (v rozporu s doporučením obsaženým v návodu) a/nebo používáním v rozporu s návodem či doporučením výrobce,
-    za vady způsobené běžným opotřebením, nevhodným ošetřováním, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, či zaviněným poškozením ze strany kupujícího či třetích osob,
-    u použitého zboží za vady, které odpovídají míře používání či opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím,
-    za vady vzniklé z jiných příčin, vyplývá-li to z povahy zboží.
2.    Za vadu zboží se nepovažuje obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu jejích jednotlivých částí), lakovaných nebo kachlových ploch.
3.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
4.    Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

Článek V.
Záruka za jakost
1.    Na vybrané zboží může prodávající nad rámec zákonné odpovědnosti za vady (část B. čl. III. reklamačního řádu) poskytnout také záruku za jakost ve smyslu § 2113 ObčZ. V takovém případě vystaví prodávající kupujícímu na dané zboží záruční list, v němž bude vyznačena záruční doba, nebo délku záruční doby vyznačí na dokladu o prodeji zboží. 
2.    Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu stanovenou podle odst. 1. tohoto článku způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
3.    Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím.
4.    Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost nebo ji způsobil sám kupující. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Článek VI.
Podmínky, způsob a lhůta pro uplatnění reklamace
1.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců a u použitého zboží do dvanácti měsíců od jeho převzetí; poskytl-li prodávající záruku za jakost zboží, je kupující oprávněn uplatnit vadu kdykoliv ve sjednané záruční době.
2.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
3.    Kupující může vytknout vady zboží (dále jen „reklamace“) v kterékoliv provozovně prodávajícího. Je-li však v potvrzení podle části B čl. III. odst. 8 tohoto reklamačního řádu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu zboží u této osoby. V případě reklamace objemnějších kusů zboží je prodávající připraven poskytnout kupujícímu asistenci s dopravou zboží, případně zajistit dopravu zboží zpět prodávajícímu. Tuto možnost může kupující konzultovat s pracovníkem prodejny pověřeným k vyřizování reklamací.
4.    Nákup zboží kupující prokazuje prodávajícímu prodejním dokladem (paragonem), záručním listem či jiným dokladem.
5.    V případě zjištění viditelných vad přímo při převzetí zboží je třeba zboží reklamovat bezprostředně po převzetí u příslušného pracovníka prodávajícího.
6.    Vady, které kupující zjistí po převzetí zboží (např. povrchové vady materiálu, vady zabalených komponentů k sestavení nábytku včetně nekompletního kování, podstatná rozdílnost barev a rozměrů) je povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
7.    Při oznámení reklamace je kupující povinen uvést, v čem reklamovaná vada spočívá, jak se projevuje a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
8.    Uplatní-li kupující právo z vadného plnění či ze záruky za jakost, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil a další údaje dle odst. 7. tohoto článku.

Článek VII.
Vyřízení reklamace
1.    O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.
2.    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na delší lhůtě.
3.    Po vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace a o době jejího trvání, případně o zamítnutí reklamace s uvedením důvodů, pro které byla zamítnuta.

Článek VIII.
Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
1.    Kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb poté, co se nepodařilo spor vyřešit na základě jednání přímo s prodávajícím.
2.    Návrh na mimosoudní řešení sporu se podává určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, kontakt: Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, případně je možno využít on-line platformu řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, která je dostupná na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&ln….

C.    Reklamační řád pro kupující-podnikatele

Článek I.
Úvodní ustanovení
1.    Na práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího-podnikatele (dále v této části C. reklamačního řádu jen jako „kupující“) v souvislosti s  reklamací zboží se použijí ustanovení obsažená v části B. čl. I., čl. II. a čl. IV. reklamačního řádu obdobně. V ostatním se použijí ustanovení obsažená v této části reklamačního řádu.

Článek II.
Rozsah práv kupujícího-podnikatele a odpovědnost prodávajícího z vadného plnění a ze záruky za jakost
1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží předá v ujednaném množství, jakosti a provedení. Představuje-li plnění prodávajícího podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:
-    na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
-    na odstranění vady opravou zboží,
-    na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
-    odstoupit od smlouvy.
2.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
3.    Nezvolí-li si kupující právo ve lhůtě uvedené v odst. 3. tohoto článku, náleží mu práva podle odstavce 4 tohoto článku.
4.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
5.    Právo kupujícího ze záruky za jakost zakládá vada, která se u zboží vyskytne v záruční době.
6.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho původně obdržel. To neplatí v případě, kdy:
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
7.    Právo odstoupit od smlouvy kupující pozbývá také tehdy, neoznámil-li vadu zboží prodávajícímu včas.

Článek III.
Záruka za jakost
1.    Na zboží zakoupené kupujícím poskytuje prodávající záruku za jakost po dobu šesti měsíců ode dne převzetí zboží. Prodávající je oprávněn délku záruční doby pro vybrané zboží stanovit odchylně.
2.    Prodávající vystaví kupujícímu na zakoupené zboží záruční list, v němž bude záruční doba vyznačena, nebo záruční dobu vyznačí na dokladu o prodeji zboží (faktuře). 
3.    Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu stanovenou podle odst. 1. tohoto článku způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
4.    Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím.
5.    Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost nebo jí způsobil sám kupující. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Článek IV.
Podmínky, způsob a lhůta pro uplatnění reklamace
1.    Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později, a to nejpozději do šesti měsíců od převzetí zboží.
2.    V souladu s § 2112 odst. 1 ObčZ je kupující povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Věta druhá § 2112 odst. 1 ObčZ se nepoužije.
3.    Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost nejsou odst. 1 a 2 tohoto článku dotčeny. V ostatním se použijí ustanovení obsažená v části B. čl. VI. reklamačního řádu obdobně.
Článek V.
Vyřízení reklamace
1.    V případě reklamace zboží kupujícím je prodávající oprávněn posouzení a vyřízení reklamace konzultovat s dodavatelem tohoto zboží, přičemž lhůta pro její posouzení a vyřízení činí maximálně 90 dní, nedohodnou-li se strany jinak. V ostatním se použijí ustanovení obsažená v části B. čl. VII. tohoto reklamačního řádu obdobně.

D.    Závěrečná ustanovení

1.    Tento reklamační řád se vztahuje na postup při reklamaci zboží zakoupeného ve všech prodejnách prodávajícího.
2.    Veškeré smluvní vztahy z kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky.
3.    Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 10.11.2019.