Elektroodpad a obaly

Ekologická likvidace elektrozařízení

Spol. JYSK s r.o. úzce spolupracuje se společností RETELA s.r.o., jež je provozovatelem kolektivního systému, který v mezích Evropské směrnice pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními a příslušné platné legislativy České republiky (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů) umožňuje efektivní plnění povinností výrobců a dovozců elektrických a elektronických zařízení.

Elektro ani baterie nepatří do komunálního odpadu!!!

RETELA pro naši společnost stejně tak jako pro naše zákazníky zajišťuje ekologickou likvidaci námi prodávaných elektrozařízení.

Více informací o jednotlivých typech elektrozařízení, sběrných dvorech a místech zpětného odběru se dozvíte na http://www.retela.cz/index.php?s=189

Obaly

JYSK s r.o. je zapojen do Systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů EKO-KOM, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů.